กรุงเทพมหานคร

ยศพล บุญสม : สถาปนิกผู้เปลี่ยนที่ดินร้าง ให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีชีวิต

สถาปนิก ผู้ทำงานเรื่องพื้นที่สาธารณะมายาวนาน และสร้างโมเดลใหม่อย่าง we park ด้วยการหาพื้นที่รกร้างมาพัฒนาเป็นสวนสาธารณะสำหรับทุกคน

สมพร หารพรม : นักผจญภัยบนโลกอันซับซ้อนของคนไร้บ้าน

นักขับเคลื่อนทางสังคมที่ขับเคลื่อนเรื่องคนไร้บ้านมานานกว่า 2 ทศวรรษ และพยายามยกระดับให้คนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ทัดเทียมกับคนทั่วไป

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.