THE NATON หนังสือพิมพ์

The First Time of The Nation

<< แชร์บทความนี้

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2514 แล้วนักหนังสือพิมพ์ 3 คน สุทธิชัย หยุ่น – ธรรมนูญ มหาเปารยะม.ร.ว.สุนิดา กิติยากร ตัดสินใจลาอกหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษยักษ์ใหญ่ของประเทศ เพื่อมาเปิดหนังสือพิมพ์หัวเล็กๆ ของตัวเองเล่มหนึ่ง ด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ THE NATION เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ สัญชาติไทย-เชื้อชาติไทยฉบับแรกของประเทศ

เพื่อตอกย้ำให้เห็นว่า วันนั้นพวกเขาคิดอะไรกันอยู่ ยอดมนุษย์..คนธรรมดา จึงขอย้อนรอยกลับความฝันและปณิธานอันยิ่งใหญ่ผ่านบทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ THE NATION ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2514

THE HOW AND WHY OF THE NATION
จุดเริ่มต้นและเหตุผลที่ต้องมี THE NATION

There is thing that every newspaper must have: moral justification for its existence. That is what made us decide to launch THE NATION.
สิ่งหนึ่งที่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับต้องมีคือ “จริยธรรมสำหรับการดำรงอยู่” นี่เองที่ทำให้เราตัดสินใจที่เปิดตัว THE NATION

After the only other two English language dailies here merged under foreign ownership, it became obvious to us that the existence of such a paper as ours is not only morally just, but also morally necessary.
หลังหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษสองฉบับถูกควบรวมและอยู่ภายใต้เจ้าของชาวต่างชาติกลุ่มเดียวกัน ก็เห็นได้ชัดว่า “จริยธรรม” ไม่ใช่สิ่งที่หนังสือพิมพ์บ้านเราควรมีเท่านั้น แต่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องยึดถือ

Our editorial policy is one justification for our existence. Pubic demand is another.
หนึ่งคือนโยบายด้านการบรรณาธิการ และอีกส่วนคือการให้ความสำคัญกับความต้องการของสาธารณชน

Both come to the same thing–a need for a local English-language newspaper that is honest, forthright, and willing to involve itself in the affairs of Thailand; an English-language newspaper that will truly reflect Thailand, a truly integral part of the Press of Thailand.
ทั้งสองเรื่องนี้เป็นสิ่งเดียวกัน – ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับท้องถิ่นที่มีความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมา และสื่อสารถึงกิจการในประเทศอย่างรู้ลึกแบบคนวงใน เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่สะท้อนถึงประเทศไทยอย่างแท้จริง ซึ่งนับว่าสำคัญยิ่งต่อวงการสื่อสารมวลชนไทย

THE NATION was conceived exactly 63 days ago by a group of Thai journalists. For the first time in the history of journalism here, a newspaper was planned by practicing journalists.
THE NATION ถูกตั้งขึ้นเมื่อ 63 วันก่อนโดยกลุ่มนักหนังสือพิมพ์ชาวไทย นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สื่อสารมวลชนของประเทศนี้ที่คนทำข่าวตัวจริงลุกขึ้นมาวางแผนก่อตั้งหนังสือพิมพ์ด้วยตนเอง

The mere concept itself immediately drew strong support from people in all walks of life. The problem of securing adequate finance, which should have appeared almost insurmountable, vanished almost overnight. Everyone realized, after only the barest of explanations or even none at all, that a foreign-owned monopoly in so important a branch of communications as English-language newspaper was bad for the country, reading public and the advertisers Moral support was also expressed by Thais and foreigners alike.
แนวคิดนี้ได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็วจากผู้คนในทุกสาขาอาชีพ ทว่าปัญหาความมั่นคงทางการเงินก็อาจทำให้สื่อต้องยุติการผลิตหรือหายไปชั่วข้ามคืนได้เช่นกัน แต่ทุกคนก็ต่างตระหนักดีว่าการผูกขาดจากต่างชาติในสื่อหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษนั้นไม่ส่งผลดีต่อประเทศ ต่อผู้อ่าน และผู้โฆษณาเลย ดังนั้นจริยธรรมนี้จึงได้รับการสนับสนุนทั้งจากคนไทยและคนต่างชาติโดยพร้อมเพรียง

THE NATION will be a responsible newspaper that follows an independent and impartial editorial policy.
THE NATION ตั้งใจจะเป็นหนังสือพิมพ์ที่ยึดถือนโยบายด้านการบรรณาธิการที่เป็นอิสระและเป็นกลาง

THE NATION will strive to be a medium for the mutual exchange of views between the government and the people, interpreting the actions of the government to the public while also reflecting popular sentiment. It will not shy from voicing criticism if the criticism is of a thoughtful and constructive nature, and will voice it without prejudice or antagonism.
เรามุ่งมั่นในการเป็นสื่อกลางเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างรัฐบาลและประชาชน ตลอดจนตีความสิ่งที่รัฐบาลกระทำกับประชาชน ขณะเดียวกันก็ยังสะท้อนสิ่งที่ผู้คนกำลังต้องการ เราไม่อายที่จะเปล่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ หากการวิจารณ์นั้นเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ และกล่าวโดยปราศจากอคติหรือการเป็นปฏิปักษ์

THE NATION will identify itself with the Thai Press, and will on no account attempt to form part of a separate institution just because it is printed in the Thai language.
THE NATION นิยามตัวเองว่าเป็นสื่อมวลชนไทย เราไม่มีความคิดที่จะแบ่งแยกกับสื่อสำนักอื่นเพียงเพราะภาษาที่นำเสนอแตกต่างกัน

And because it aims to be a part of the Thai Press, THE NATION will strive to serve as a link for mutual understanding between Thais and foreigners.
และเนื่องจากเราเป็นส่วนหนึ่งของสื่อมวลชนไทย THE NATION จึงมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เชื่อมโยงความเข้าใจอันดีระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ

It is the duty of the newspaper to present factual reports on national and international affairs but our duty will not end there. We will comment and give our views clearly on all matters of importance whether they occur in Thailand or in other countries.
นี่เป็นหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ที่จะรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ระดับชาติและนานาชาติ แต่หน้าที่ของเราจะไม่สิ้นสุดเพียงเท่านั้น เราจะให้ความเห็นและมุมมองอย่างชัดเจนในเรื่องที่สำคัญ ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ก็ตาม

In this jet age what is happening in Washington and Jakarta, in Tokyo and Cairo, are becoming important to us and so there will be a comprehensive presentation of international news.
เพราะในยุคที่ทุกสิ่งรวดเร็วราวกับจรวด สิ่งที่เกิดขึ้นในวอชิงตันและจาการ์ตา ในโตเกียวและไคโร ก็ล้วนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา และพร้อมที่จะนำเสนอข่าวเหล่านี้ออกมาด้วยความเข้าใจถ่องแท้

We know a good percentage of our readers will belong to the foreign community and they will not only have adequate world news but they will also enjoy something they have not had before–a frank and accurate picture of the country in which they have chosen to live and work.
เรารู้ดีว่าผู้อ่านของเราส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติ พวกเขาไม่เพียงจะได้รับข่าวจากทั่วโลกอย่างเพียงพอ แต่จะสนุกกับสิ่งที่ไม่เคยได้รับทราบมาก่อน – นั่นคือภาพที่ตรงไปตรงมาของประเทศที่พวกเขาเลือกมาใช้ชีวิตและทำงาน

To us, a brickbat is as welcome as a bouquet. THE NATION is your newspaper. Write and tell us what you think of us.
ไม่ว่าจะต้อนรับด้วยช่อดอกไม้หรือก้อนอิฐ THE NATION ก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ของคุณ เพราะฉะนั้นจงเขียนและบอกเราว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา

เรามุ่งมั่นในการเป็นสื่อกลางเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างรัฐบาลและประชาชน ตลอดจนตีความสิ่งที่รัฐบาลกระทำกับประชาชน ขณะเดียวกันก็ยังสะท้อนสิ่งที่ผู้คนกำลังต้องการ เราไม่อายที่จะเปล่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ หากการวิจารณ์นั้นเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ และกล่าวโดยปราศจากอคติหรือการเป็นปฏิปักษ์

The First Time of The Nation

ภาพและข้อมูลประกอบการเขียน

  • หนังสือพิมพ์ THE NATION วันที่ 14 กรกฎาคม 2514

<< แชร์บทความนี้

RELATED POSTS
LATEST

Keep In Touch