GROWTH

การเรียนรู้ และเติบโต

จิราวรรณ คำซาว : เกษตรกร ผู้ฝันอยากเห็น ‘เชียงดาว’ เป็นดินแดนที่ทุกคน ‘อยู่ดี กินดี’

นักวิจัยทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเชียงดาว พร้อมกับพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามวิถีธรรมชาติที่ยั่งยืน

สาริณี เอื้อกิตติกุล : ‘พอดี พอดี’ โรงเรียนในฝัน แรงบันดาลใจจาก ‘โต๊ะโตะจัง’​

ครูผู้สร้างโรงเรียนพอดี พอดี โรงเรียนเพื่อเด็กพิเศษ โดยได้แรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมเยาวชนโต๊ะโตะจัง

อลงกต ชูแก้ว : ครูนักอนุรักษ์ที่อุทิศทั้งชีวิต เพื่อธรรมชาติที่ยั่งยืน

ครูผู้อุทิศชีวิตให้งานอนุรักษ์และการศึกษา ผ่านเรื่องเด็กและช้าง โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างธรรมชาติที่ยั่งยืน

รวงทัพพ์ แก้วแกมจันทร์ : หิ่งห้อยน้อย..พื้นที่ปลอดภัยของเด็กทุกคน

นักขับเคลื่อนทางสังคม ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ หิ่งห้อยน้อย พื้นที่เล็กๆ ที่เปิดรับฟังเรื่องที่เด็กๆ ไม่กล้าเล่าให้คนอื่นฟัง

สมพร หารพรม : นักผจญภัยบนโลกอันซับซ้อนของคนไร้บ้าน

นักขับเคลื่อนทางสังคมที่ขับเคลื่อนเรื่องคนไร้บ้านมานานกว่า 2 ทศวรรษ และพยายามยกระดับให้คนกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ทัดเทียมกับคนทั่วไป

พระจิตร์ จิตฺตสํวโร : จากนักกลยุทธ์โฆษณาสู่ผู้ถ่ายทอด ‘วิชาใจ’

อดีตนักกลยุทธ์โฆษณามือฉมังของเมืองไทย แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ได้พบจุดเปลี่ยนที่สำคัญของชีวิต จนนำมาสู่การบุกเบิก ‘วิชาใจ’ ธรรมง่ายๆ ที่ทุกคนเสพได้

Keep In Touch

COPYRIGHT © 2021 WWW.THENORMALHERO.CO.  ALL RIGHTS RESERVED.